Regulamin wynajmu apartamentów

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów,,Za Wierchem,,
 2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
 3. Poniższy regulamin stosuję następującą terminologię:

Gość – Najemca

Właściciel Apartamentu – Wynajmujący

Apartament – lokal mieszkalny w budynku przy ulicy Szlak Papieski 44A.

REZERWACJA

 • Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu
 • Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu apartamentu.
 • Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
 • W ciągu 12h od potwierdzenia wstępnej rezerwacji ( o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: dla przelewów krajowych w PLN : 13 1160 2202 0000 0005 1462 8153 Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.
 • W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
 • Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Wynajmujący wpłaca przed przyjazdem przelewem na konto firmy Instalacyjnej ,,Janusz,, Janusz Chodorowicz lub gotówką w dniu przyjazdu. Na poczet ceny zaliczeniu ulega zapłacony zadatek.

CENY ZA WYNAJEM

 • Obowiązujące ceny wynajmu apartamentów podane są na naszej stronie internetowej.
 • Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media , prąd, woda.
 • Cena podana przy danym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w danym okresie, bez względu na liczbę osób w nim przebywających, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla danego apartamentu.
 • Opłata za wynajem Gorącej Beczki jest pobierana na miejscu, wynajem każdorazowo w cenie 250 zł, na życzenie gości – informację trzeba zgłosić minimum 10 h wcześniej.

PRZYJAZD I WYJAZD KLIENTÓW, ODBIÓR KLUCZY, PŁATNOŚĆ

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego
 2. Zameldowanie odbywa się od godziny 16.00 do 24.00.
 3. Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 10:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu przez przedstawiciela firmy Apartamenty ,,Za Wierchem,, odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny odbioru.
 4. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.
 5. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Apartamenty ,,Za Wierchem,,. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 6. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem .
 7. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry przelewem w całości przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu pomniejszoną o wpłacony zadatek .
 8. Właściciel udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji i okazaniu dokumentu tożsamości .
 9. Przy budynku, w którym znajdują się apartamenty istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu. Parking jest niestrzeżony, Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
 7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić Apartamenty,, Za Wierchem,,,,
 8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka.
 9. 9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione! Miejsce, w którym można palić papierosy w zależności od konkretnego apartamentu wyznaczy w dniu zawarcia umowy Wynajmujący. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
 11. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
 12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

REZYGNACJA , BRAK PRZYJAZDU KLIENTA , ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

 • Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do nas w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail. janusz.chodorowicz@interia.pl
 • W przypadku rezygnacji przez Klienta z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
 • Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu
 • W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach przez Naszych Gości zostaną odesłane na jego prośbę na wskazany przez nich adres na ich koszt.
Scroll to Top